Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Jibr GmbH, gevestigd aan de Heinrich-Franz-Möbs-Str. 19 te Bad Nauheim, Duitsland en ingeschreven bij het Amtsgericht Friedberg registratienummer HRB 8219, is de aanbieder van Webklik.nl de webdienst die het onder andere mogelijk maakt gratis een website te maken en te hosten. Daarnaast is het mogelijk via het account, tegen betaling, aanvullende diensten zoals een domeinnaam en e-mail af te nemen.

Op het gebruik van Webklik.nl en de aanvullende diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Wij raden u aan deze voorwaarden aandachtig door te lezen.

Artikel 1. Definities

1. Jibr: de aanbieder van de Website en leverancier van de Dienst, gevestigd aan de Heinrich-Franz-Möbs-Str. 19 te Bad Nauheim, Duitsland en ingeschreven bij het Amtsgericht Friedberg registratienummer HRB 8219.

2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Jibr een Overeenkomst heeft afgesloten.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Account: de online omgeving welke door Jibr aan Klant ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te beheren, te configureren en waarmee Aanvullende Diensten kunnen worden aangevraagd.

5. Dienst: de online websitebuilder van Jibr die via internet beschikbaar is.

6. Aanvullende Diensten: de door Jibr aangeboden diensten die kunnen worden afgenomen bovenop de Dienst zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen, extra hosting en e-mail. De specificaties van de Aanvullende Diensten zijn te vinden op de Website.

7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jibr en Klant krachtens welke Jibr de Dienst zal uitvoeren.

8. Website: www.webklik.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jibr en alle Overeenkomsten tussen Jibr en de natuurlijke en/of rechtspersoon (hierna te noemen: “de Klant”) die zich registreert op www.webklik.nl  (hierna te noemen: “de Website”).

2. Eventuele door Klant aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 3. Registratie op de Website en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Klant gaat de Overeenkomst met Jibr aan door zich te registreren via het registratieformulier op de Website waarbij Klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en specificaties van de Dienst. Jibr zal de registratie van Klant elektronisch bevestigen waarbij Klant wordt gevraagd de aanmelding en zijn e-mailadres te accorderen. Pas na akkoord met de registratie zal de Dienst aan Klant worden geleverd.

2. Indien Klant Aanvullende Diensten wenst af te nemen dient hij deze apart aan te vragen via zijn Account, waarbij Klant akkoord dient te gaan met de Algemene Voorwaarden en specificaties van de Dienst. De aanvraag van Aanvullende Diensten wordt elektronisch aan Klant bevestigd. Voor Aanvullende Diensten gaat Klant een nieuwe Overeenkomst aan met Jibr.

3. De Overeenkomst komt te allen tijde tot stand na elektronische bevestiging daarvan door Jibr.

4. Klant staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens.  Klant zal Jibr zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in gegevens welke voor Jibr relevant kunnen zijn.

5. Het is Klant niet toegestaan de suggestie te wekken een bestaand ander natuurlijk persoon of bedrijf te zijn. Jibr heeft het recht om bij een vermoeden van identiteitsfraude Klant te verwijderen.

6. Indien Klant minderjarig is, is het Klant niet toegestaan een Overeenkomst met Jibr aan te gaan.

7. Jibr heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, Klant te weigeren.

8. Indien Klant fouten of  onvolkomenheden in of op de Website aantreft, zal Klant zijn best doen deze onder de aandacht van Jibr te brengen.

9. de Overeenkomst, met uitzondering van de Algemene Voorwaarden en haar Bijlage(n), kan slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

10. Klant  heeft de mogelijkheid, indien zij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de eerste Overeenkomst met betrekking tot een Aanvullende Dienst te ontbinden tot 30 kalenderdagen na totstandkoming van de Overeenkomst. De Overeenkomsten met betrekking tot (andere) Aanvullende Diensten die daarop volgen kan Klant ontbinden tot 7 werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 4. Accounts en subdomeinen

1. Tijdens registratie kiest Klant een Gebruikersnaam en een wachtwoord: de inloggegevens. Met deze inloggegevens kan Klant inloggen in zijn Account.

2. Het is de verantwoordelijkheid van Klant een sterk wachtwoord – dat wil zeggen een wachtwoord wat niet gemakkelijk geraden kan worden – te kiezen. Daarnaast dient Klant zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Het is Klant niet toegestaan zijn wachtwoord aan derden te verstrekken.

3. Jibr is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Alles wat onder de Gebruikersnaam gebeurt, gebeurt onder verantwoordelijkheid en risico van Klant.

4. Klant dient Jibr op de hoogte te stellen indien Klant vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen. Jibr zal in dergelijke gevallen doeltreffende maatregelen nemen.

5. De door Klant gekozen Gebruikersnaam wordt opgenomen in het subdomein waaronder de website van Klant toegankelijk wordt. Dit zit er als volgt uit: Gebruikersnaam.webklik.website

6. Klant heeft geen eigen rechten op het subdomein. Dit blijft te allen tijde onder het beheer en de zeggenschap van Jibr.

7. Het is Klant niet toegestaan het subdomein te verhuizen, te verhuren, te verkopen, te redirecten of andere handelingen met betrekking tot het subdomein te verrichten die nadelig zijn voor Jibr. Het doorverwijzen, redirecten of koppelen van een domeinnaam naar een subdomein is alleen toegestaan indien de Klant hiervoor bij Jibr specifieke Aanvullende Diensten heeft afgenomen.

8. Klant vrijwaart Jibr voor aanspraken van derden wegens vermeende schending van hun rechten door het gebruik van het subdomein.

Artikel 5. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 3 zal Jibr zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de elektronische bestelling.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Jibr dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Jibr het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jibr aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Jibr worden verstrekt.

5. Jibr heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Jibr niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van het woonland van de Klant, tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Jibr zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Jibr gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Jibr zal Klant, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Alle voor Jibr uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant, mits deze niet aan Klant te wijten zijn.

Artikel 7. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

1. Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Dienst die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

2. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die hij publiceert of aanbiedt via de Dienst. Klant zal Jibr vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden welke verband kunnen houden met de Overeenkomst.

3. Jibr hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Jibr gerechtvaardigd is, is Jibr gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Jibr zal Klant informeren over het verloop van deze procedure.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Jibr gerechtigd hiervan aangifte te doen. Jibr kan hierbij alle relevante informatie over Klant overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Jibr verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Klant aangeboden informatie is Jibr gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

6. Klant vrijwaart Jibr voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Jibr is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door een ingrijpen van Jibr in het kader van de klachtenprocedure.

7. Klant onthoudt zich ervan overige Klanten van Jibr of andere internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Jibr, overige Klanten of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

8. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

9. Het is Klant niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dat er sprake is van resellen.

10. Jibr kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst.  Bij overschrijding van dit op de Website te vinden maximum is Jibr bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie teven artikel 8; dataverkeer).

11. Klant verstrekt hierbij Jibr een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van Jibr verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Jibr geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Jibr.

12. Indien Klant een anti-virus dan wel anti-spam software bij Jibr afneemt, verklaart Klant bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier.

13. Klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van de Dienst.

14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

Artikel 8. Dataverkeer

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Klant. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Klant gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

4. Jibr kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Jibr bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

5. Jibr zal Klant tijdig op de hoogte stellen wanneer de afgesproken limiet voor dataverkeer in zicht is.

6. Indien door Jibr geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Klant per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een ‘Fair Use Policy’. Aan de hand van de afgenomen schijfruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Klant in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Klant die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Jibr contact opnemen met Klant om tot uitbreiding van het pakket te komen.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Jibr zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid de Dienst en de Website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen met Klant.

2. Jibr zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Jibr is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Jibr is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

3. Jibr zal zich inspannen om te zorgen dat Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Jibr. Jibr kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

4. Jibr stelt dagelijks reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Klant, indien dit bij de Dienst wordt aangeboden. Als dit niet het geval is, dan valt het onder de volledige verantwoordelijkheid van Klant om reservekopieën van de bij Jibr opgeslagen data te maken.

5. Indien naar het oordeel van Jibr een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Jibr of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Jibr gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien is overeengekomen dat Jibr zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam (niet zijnde een subdomein) van Klant geldt het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Jibr vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Klant kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Jibr, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Klant vrijwaart en houdt Jibr schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.

5. Jibr is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Jibr.

6. Indien Jibr een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal Jibr medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

8. Jibr heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Jibr gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10. De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven beheer van Jibr en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Klant niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Jibr onder een IP-adres opereren.

11. Jibr heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Klant toe te wijzen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Jibr of diens (toe)leveranciers.

2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is Jibr toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Jibr door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Jibr, onverminderd het recht van Jibr om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Jibr voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Jibr van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Jibr, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000 euro (exclusief BTW).

2. Aansprakelijkheid van Jibr voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde gevallen rust op Jibr geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Jibr.

4. De aansprakelijkheid van Jibr wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Jibr onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Klant Jibr een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, en Jibr ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jibr in staat is adequaat te reageren.

5. Jibr is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 13).

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Jibr meldt.

7. Klant vrijwaart Jibr voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Klant aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door Jibr geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Storingen en overmacht

1. Jibr heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Jibr zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Jibr is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Jibr heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Jibr zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. Jibr is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Jibr zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Jibr door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Jibr kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en opzegging

1. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Dienst kan op ieder moment door Klant dan wel Jibr worden beëindigd.

2. Indien Klant een Aanvullende Dienst afneemt wordt deze geacht te zijn afgenomen voor een termijn van 12 maanden.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst bij het uitblijven van een opzegging, tijdig voor het einde van de voornoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn één maand, stilzwijgend verlengd in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd die op ieder moment schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  

4. Indien Klant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst, in tegenstelling tot het lid 3 bepaalde, bij het uitblijven van een opzegging, tijdig voor het einde van de in lid 2 genoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 maanden. De Klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf dient de Overeenkomst dan steeds weer tijdig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van voornoemde periode.

5. Een opzegging kan schriftelijk of middels het Account van Klant  geschieden. Het is in ieder geval toegestaan de Overeenkomst op te zeggen op dezelfde wijze als waarop Klant de Overeenkomst met Jibr is aangegaan.

6. Jibr heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de Aanvullende Dienst te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

7. Opzegging van de Dienst houdt geen opzegging van Aanvullende Diensten in en andersom.

8. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Jibr gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen. Jibr is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze data te verschaffen. Jibr is in geen geval aansprakelijk voor de schade die Klant van het voorgaande ondervindt.

9. Door Klant te veel vooruitbetaalde bedragen zullen na opzegging en/of beëindiging aan Klant worden terugbetaald.

10. Door Jibr opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Jibr is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

11. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Jibr behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de Accounts en de Diensten aan de Klant geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het Account van de Klant geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval de Klant in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Algemene Voorwaarden, Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

1. Jibr zal voor het door Klant bij vooruitbetaling verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Klant. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes. Pas nadat de factuur is voldaan zal, indien dit van toepassing is op de Dienst, de Dienst worden geleverd.

2. Sommige Aanvullende Diensten kunnen slechts worden voldaan met credits. Credits kunnen worden aangeschaft via de de betaal interface die op de Website daartoe wordt aangeboden. De prijzen van de credits zijn afhankelijk van het aantal credits dat ineens wordt afgenomen. Credits zijn geldig voor onbepaalde tijd gedurende de looptijd van de overeenkomst en niet inwisselbaar voor geld.

3. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Jibr.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Klant die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Jibr.

5. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7. In bovenstaande gevallen heeft Jibr voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 16. Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Overeenkomst

1. Jibr behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Jibr behoudt zich het recht voor de specificaties van de Dienst eenzijdig te wijzigen.

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Jibr en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

4. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

5. De door Jibr ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Jibr, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

7. Klant is slechts na uitdrukkelijke toestemming van Jibr gerechtigd om de Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde. Jibr heeft hiervoor geen toestemming van Klant nodig.


Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst Webklik

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen u (wederpartij) en Jibr GmbH. Jibr GmbH, is de verwerker (hierna: “Verwerker”) van de persoonsgegevens en wederpartij is verwerkingsverantwoordelijk (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”) voor de persoonsgegevens.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal plaatsvinden in het kader van de door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke geleverde Dienst en Aanvullende diensten. Verwerking zal tevens plaatsvinden in het kader van het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2 Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast, indien van toepassing, hierbij toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving. 

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers
5.1.Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht
7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
7.2. Een melding moet alleen worden gedaan als de gebeurtenis zich daadwerkelijk heeft voorgedaan en dan alleen als de gebeurtenis een grote impact heeft.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

  • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
  • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.  Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Verwerker hieraan meewerken en kan Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit
10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag gedaan worden bij een concreet aantoonbaar vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Voor enige aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit de gebrekkige naleving van deze verwerkersovereenkomst wordt de aansprakelijkheidsregeling uit de Algemene Voorwaarden van Verwerker van toepassing verklaard.

Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de Verwerkersovereenskomst door de Verwerkingsverantwoordelijke.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker de ontvangen persoonsgegevens uiterlijk binnen 9 (zegge: negen) maanden vernietigen.
12.4. Verwerker kan deze overeenkomst indien hier een noodzaak toe is aanpassen en brengt de Verwerkingsverantwoordelijke van de wijzigingen op de hoogte.